FANDOM


馬鞍山綫各站
上行 車站名稱及套色 車站代碼 上行月台 下行月台 路綫轉乘 啟用日期
Dot1 大圍 Tai Wai TAW 34 東鐵綫 2004年12月21日 [TAW]
Dot1 車公廟 Che Kung Temple CKT 12
Dot1 沙田圍 Sha Tin Wai STW 12
Dot1 第一城 City One CIO 12
Dot1 石門 Shek Mun SHM 12
Dot1 大水坑 Tai Shui Hang TSH 12
Dot1 恆安 Heng On HEO 12
Dot1 馬鞍山 Ma On Shan MOS 12
Dot1 烏溪沙 Wu Kai Sha WKS 1/2
下行 車站名稱及套色 車站代碼 上行月台 下行月台 路綫轉乘 啟用日期
註釋
除非特別說明,社區內容使用CC-BY-SA 授權許可。